13 maj 2007

Något litet om att tänka efter före

DN rapporterar idag under rubriken ”Etanolbilars utsläpp kan skada hälsan” om en studie som visade att användandet av etanolbränsle (E85) potentiellt skulle kunna ge större negativa hälsoeffekter än vanlig bensin.

Studien de refererar till är:

Jacobson M.Z. 2007. Effects of ethanol (E85) versus gasoline vehicles on cancer and mortality in the United States (pdf). Environmental Science & Technology (ej formellt publicerad ännu).

Slutsatserna därifrån var att en utökad användning av E85 ger ökade utsläpp av ozon vilket kan leda till ökad förekomst av respiratoriska sjukdomar och en ökad dödlighet till följd av dessa.

Vad gäller utsläppen av cancerogena ämnen så leder ökad användning av E85 till en tydlig minskning av vad som brukar kallas BTEX (bensen, toluen, ethylbensen och xylen) vilket ju är ganska naturligt eftersom dessa är konstituenter i bensin och E85 består av 85 % etanol och med bara 15 % bensininblandning (25 % inblandning vintertid i Sverige) och också till en minskning av butadien. Effekten av dessa minskningar uppvägs dock enligt artikelförfattaren av en ökning av utsläppen av de cancerogena ämnena acetaldehyd och formaldehyd.

Nettoeffekten av en omställning till E85 (med nuvarande gränsvärden för utsläpp av de ingående ämnena) skulle därför kunna bli en ökad dödlighet i respiratoriska sjukdomar, främst i tätbefolkade områden. På grund av osäkerheten angående framtida gränsvärden för bränslena är dock den enda riktigt säkra slutsatsen som kan dras att en omställning till etanolbränsle skulle ge åtminstone lika mycket negativa hälsoeffekter som en fortsatt användning av bensin.

En annan artikel som publicerades nyligen är en studie av konsekvenserna av den CO2-skatt på drivmedel som infördes i Storbritannien 2001-2002:

Mazzi E.A. and Dowlatabadi H. 2007. Air quality impacts of climate mitigation: UK policy and passenger vehicle choice. Environmental Science & Technology 41: 387-392.

Författarna konstaterade att skatten där gynnade en omställning till bränslesnålare dieselbilar och att detta i sin tur resulterade i ökade partikelutsläpp och ca 90 extra dödsfall i Storbritannien årligen. Dessa dödsfall hade kunnat undvikas om man hade sett till att kombinera införandet av koldioxidskatten med skärpta krav också på partikelutsläpp hos dieselbränslena.

Skärpta regler för partikelutsläpp hos dieselbilar genomförs stegvis inom EU men först 2009 (i och med införandet av miljöklass Euro V; partikelutsläpp mindre än 0,005 g/km) når man enligt Mazzi och Dowlatabadi dithän att dieselbilarna inte längre är hälsofarligare än dagens bensindrivna bilar.

Budskapet är att det är viktigt att inte stirra sig blind bara på koldioxidutsläppen när man graderar drivmedels miljövänlighet utan att också ta hänsyn till fler aspekter. Hälsoeffekter är en aspekt man bör väga in - vi kan hoppas att detta är något som Anders Borg tar till sig när han utformar eventuella nya koldioxidskatter!

Andra bloggar om: , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, man får hoppas att Anders Borg inser det orimliga att inte ha energiskatt även på etanol. Man förbrukar ju energi även om man kör på sprit, eller? Därefter bör han höja energi- och CO2-skatten för fossila bränslen så att det i slutändan helt enkelt blir dyrt att köra bil.

Harald Cederlund sa...

Tja, visst förbrukar man energi även med etanolbränsle - men poängen med etanolbränsle är ju att mindre energi tillförs systemet (och mindre koldioxid släpps ut) jämfört med när man använder fossila bränslen.

(Även om det från den senaste tidens mediedebatt torde stå klart att det råder delade meningar även bland forskare om huruvida etanol faktiskt är bättre ur CO2-synpunkt - en del anser att det åtgår mer energi för att producera etanolen än vad man vinner på att använda den.)

Men poängen med den här bloggposten var ju snarare att man inte bara bör tänka i termer av energi och koldioxid - då kan det gå snett vilket fallet Storbritannien visar - man bör samtidigt ställa krav på bränslenas (och bilarnas) utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Harald Cederlund sa...

Vet förresten inte riktigt vad som hade hänt med mitt blogginlägg ovan - det var ganska stympat mot slutet när jag tittade in nu - förmodligen blev det något fel redan när jag publicerade det från början - som jag missade.

- Nu har jag iaf fyllt i ungefär vad jag tror att jag skrev från början.